Условия за ползване

Тези условия за ползване уреждат отношенията между Адмикс ООД и всяко лице, което посещава Сайта, във връзка с ползването на информацията и услугите му. С използването на Сайта Потребителят гарантира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

Дефиниции

За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Условия за ползване, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

1.zakvaski.bg e уеб сайт в Интернет (накратко Сайт), която осигурява достъп на потребителите до информация, свързана с дейността на Адмикс ООД.

2. Адмикс ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. София, ж.к. Орландовци, ул.Първа Българска Армия 22 и ЕИК по БУЛСТАТ: BG175164370;

3.“Услуги” са предоставяните на потребителите на сайта www.zakvaski.bg информационни ресурси, а също и възможността да коментират.

4.“Потребител” e всяко физическо лице, което чрез Сайта www.zakvaski.bg ползва предоставяни от Адмикс ООД услуги.

5.“Материал” е всяка база данни, достъпна чрез Сайта www.zakvaski.bg, както и всяка публикация, които са обекти на авторско право.

Авторско право

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение.

Поверителност

Адмикс ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Адмикс ООД спазва изцяло Общия регламент за защита на данните (GDPR) (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот на всички лица в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Адмикс ООД ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна добоволно от потребителите онлайн и офлайн. Разкриване е възможно, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация

Органичаване на отговорността

Адмикс ООД прави всичко възможно, за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Адмикс ООД за нейната достоверност или ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Адмикс ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайта.

Промени

Адмикс ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в Сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.