Етичен кодекс

Адмикс ООД,

София, ул. Първа Българска Армия 22

Предпоставки

Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение на служителите в Адмикс ООД. Екипът на Адмикс въвежда управленски практики  в условията на прозрачност, коректност и отговорност и създава среда за развитие и утвърждаване на адекватни ценности, морал и поведение на служителите си. Всеки служител трябва да притежава морални ценности и да следва Кодекса на етично поведение и професионалните стандарти.

Цел

Основната цел на настоящия документ е да утвърди професионализма на екипа на компанията в сферата на логистичното обслужване и услугите, да се посочат принципите на приетото и очаквано от служителите поведение по отношение на бизнес контактите и при взаимоотношенията на работното място. Всички сделки между представителите на бизнеса трябва да бъдат поставени както на законова, така и на етична основа. В този смисъл финансовата и практическа полза при сключването на всички сделки трябва да бъдат постигани без компромис към стандартите, почтеността и коректното поведение.

Водени от етичните принципи:

Лоялност

Професионалната дейност на служителите на Адмикс е насочена към укрепване на бизнес отношенията и издигне престижа на компанията.

Отговорност

Служителите на Адмикс трябва да бъдат водени от съзнанието за професионалната отговорност, която имат към бизнеса и клиентите си. Те носят морална отговорност за качеството и последиците от професионалните си действия.  

Почтеност

Почтеността и коректността в отношения на служителите са водещи за дейността на компанията. Това означава честно и безпристастно поведение, уважение към колегите, коректност при използване на правомощията, квалификацията, компетентността и професионалните си контакти. Всички мнения трябва да бъдат честни, точни и обективни.

Прилагане на етичните принципи

Акцентът върху етичността е отговорност на първо място на ръководството, защото чрез своите думи, действия и начин на управление оказват влияние върху културата и нормите на поведение в компанията.

Индивидуална отговорност

Служителите носят споделена отговорност относно контрола по спазването на настоящите принципи за етично поведение и създаването на благоприятна работна среда.
Служителите се задължават да уведомяват работодателя си за нарушения, които могат да доведат до щета или загуба.

Основна етична норма на служителите е да не си позволяват да бъдат водени от лични симпатии или антипатии, или собствени съображения, или финансови облаги. Приемливото поведение на служителите трябва да бъде в рамки, които изключват такова влияние или с действията си да не буди подозрение за такова влияние. По тази причина, при всички бизнес контакти служителят трябва да подхожда професионално.
Неприемливо поведение е приемането на услуги и други с недвусмислено предназначение и за които е възможно да повлияят на препоръките или решенията по неуместен начин.

Вътрешнофирмено поведение

Дейността на служителите в Адмикс се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

Ръководството на Адмикс уважава основните човешки права и не толерира дискриминацията, конфликти, възникнали въз основа на културни различия и използването на детски труд (всяко лице под 16 навършени години).

В отношенията с колегите си служителите проявяват уважение и коректност, като не се допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на ръководството.

Служителите в Адмикс изпълняват служебните си задължения, спазвайки законодателството в Република България.
В зависимост от функциите, които изпълнява, служителят осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до укрепване на доверието в компанията.
Всеки служител извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на компанията и бизнеса и следва поведение, което не накърнява престижа на компанията, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.
При изпълнение на служебните си задължения служителят в Адмикс се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.

Взаимоотношения с клиенти и партньори

Служителите в Адмикс изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност и правят всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно и приятно за всеки.
Служителите, обработващи данни и лична информация за целите на директния маркетинг и извършването на услуги са длъжни да опазват и да се грижат за станалите им известни данни или информация при или по повод на изпълнението на служебните им задължения.
Служителите, чиято дейност е свързана с административно обслужване, извършват тези дейности законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да удовлетворят исканията на клиентите и да им предоставят цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС).

Професионално поведение

Служителите подпомагат ръководството на Адмикс с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на политиката на фирмата и следват поведение, което изгражда доверие в ръководството.

Служителят не е длъжен да изпълни заповед, когато тя съдържа очевидно правонарушение или изисква всяко друго неправомерно действие.

Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Адмикс и е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения.

Документите и данните в Адмикс могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

Напусналите компанията служители не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността или с функциите, които са изпълнявали.

Служителите на Адмикс следва да не приемат за себе си и за други лица, облаги или услуги, които могат да доведат до оказване на влияние върху служебните им действия; не бива използват положението си с цел придобиване.

Служителите на Адмикс не трябва да допускат наличието или възникването на конфликт на интереси, които може да повлияят върху безпристрастното и обективно изпълнение задълженията им.

Служителите, които имат достъп до чувствителна търговска информация, не бива да я разгласяват публично, с цел вреда на определени икономически субекти или обогатяване на други.

Действия

Ръководството на Адмикс се грижи всички служители да познават необходимите закони, правила и други, за да прилагат всички мерки за недопускане на незаконни дейности, конфликт на интереси и други в разрез с действащото законодателство.
Служителите са задължени да информират ръководството за всички създадени и проведени бизнес контакти. 

Други разпоредби

Всеки служител на Адмикс е длъжен да се запознае и да спазва разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информира за поправки и изменения на същия.

При първоначално постъпване, ръководителят е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс и останалите издадени заповеди.

За неуредените в този кодекс случаи се прилагат съответно разпоредбите на действащите закони.

Етичният кодекс е одобрен и приет на 23.05.2018.

Приложения и други  – Приложение 1

Настоящият кодекс влиза в сила от датата на одобряването му.

23.05.2018

София